(+34) 636 982 042 reservas@montecar.es

Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE LLOGUER

Les presents condicions generals regularan la relació contractual entre MONTE-CASH 1929, SL en endavant MONTECAR, en endavant (“l’Arrendador”) i el client (“l’Arrendatari”), en virtut de les quals el primer cedeix al segon l’ús d’un vehicle pel termini, preu i altres condicions que són de veure en el contracte de lloguer.

 

A. UTILITZACIÓ DEL VEHICLE

 

1. L’Arrendatari es compromet a utilitzar i conduir el vehicle complint amb les normes del Codi de Circulació vigent en el moment d’arrendament d’aquest i d’acord amb les especificacions d’ús del tipus de vehicle arrendat.

2. És d’obligat compliment que l’Arrendatari porti sempre amb si el seu exemplar del contracte de lloguer vigent durant la durada d’aquesta.

3. En cas d’utilització del vehicle per al transport de menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres, l’Arrendatari haurà de proveir de dispositius de sistemes de retenció infantil adequats a cada grup d’edat i situar-los al vehicle de conformitat amb la normativa de trànsit vigent. L’Arrendatari també ha de comprovar l’adequació, ús i col·locació en el vehicle dels sistemes de retenció infantil. L’Arrendador no assumeix responsabilitat per la falta d’ús, instal·lació, comprovació, ús incorrecte del dispositiu de retenció obligatori.

4. El vehicle només podrà ser utilitzat en carreteres públiques. Queda expressament prohibit l’ús del vehicle en els següents supòsits:

a) Conduir el vehicle en vies no autoritzades o no pavimentades, o l’estat pogués suposar un risc de danys per al vehicle;

b) Participar amb el vehicle en carreres, concursos o desafiaments de qualsevol naturalesa;

c) Participar amb el vehicle en carreres, concursos o desafiaments de qualsevol naturalesa;

d) Utilitzar el vehicle per a proves de resistència de materials, accessoris o productes per a automòbils;

e) Utilitzar el vehicle en cas de risc, especialment, d’il·luminar-se els pilots d’alarma del quadre de comandaments;

f) Transportar persones mitjançant contraprestació;

g) Cometre actes delictius amb el vehicle, fins i tot si aquest acte només té la consideració de delictiu en el lloc de comissió;

h) Conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques, motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia;

i) Utilitzar el vehicle per empènyer o remolcar altres vehicles o qualsevol altre objecte;

j) Transportar en el mateix substàncies tòxiques, inflamables i en general perilloses i / o que infligeixin les disposicions legals vigents;

k) Transportar el vehicle de lloguer a bord de qualsevol mena de vaixell, tren, camió o avió, excepte autorització expressa per escrit per part de l’Arrendador;

l) Circular a l’interior de recintes de ports, aeroports, aeròdroms i / o anàlegs de caràcter no accessible al trànsit públic, així com en recintes o instal·lacions de refineries i companyies petrolieres, excepte autorització expressada per escrit per part de l’Arrendador.

5. EL’Arrendatari està obligat a distribuir i fixar de forma segura i correcta les mercaderies transportades en el Vehicle o furgoneta de càrrega.

6. Queda prohibit a l’arrendatari cedir, subarrendar, llogar, hipotecar, pignorar, vendre o de qualsevol altra manera de donar en garantia tant el vehicle com el contracte de lloguer, les claus, la documentació, l’equipament, les eines i / o accessoris i / o qualsevol altra part o peça d’aquest; o tractar l’anterior de manera que causi perjudici a l’Arrendador.

7. Excepte autorització expressada per part de l’arrendador, els països en els quals està permesa la circulació són: Portugal, França, Itàlia, Bèlgica, Andorra, Principat de Mònaco, Suïssa, Alemanya, Luxemburg, Holanda i Àustria. En els arrendaments efectuats a Espanya, es prohibeix de forma expressa el desplaçament del vehicle de la península a les illes i viceversa i / o entre les illes, així com a Ceuta i Melilla, tot això excepte autorització expressada per escrit per part de l’Arrendador.

8. 8. En el moment de formalització del contracte de lloguer i en el lliurament del vehicle l’Arrendatari i qualsevol altra persona designada pel mateix com a conductor han d’estar presents per signar el contracte de lloguer davant l’Arrendador i presentar permisos de conducció vàlids i vigents en el país del lloguer. L’Arrendador es reserva la facultat expressa de denegar el lloguer del vehicle en el cas que l’Arrendatari o la persona indicada pel mateix com a conductor no acreditessin degudament ser titular d’un permís de conducció vàlid i vigent en el moment de formalitzar el contracte de lloguer. El vehicle només podrà ser conduït per l’Arrendatari, així com aquelles persones designades en el contracte d’arrendament, sempre que siguin majors de 21 i 25 anys respectivament en funció del vehicle a arrendar. Pel que fa als conductors menors de 25 anys s’aplicaran càrrecs específics, el preu dels quals es troben disponibles en el document de Relació de Càrrecs Addicionals. Serà responsabilitat de l’arrendatari que qualsevol conductor estigui en possessió d’un permís de conducció en vigor, vàlid per als països en els quals s’utilitzi el vehicle una antiguitat mínima de dos anys. Tant de l’Arrendatari com de les persones designades pel mateix per conduir el vehicle es prendran les dades pertinents per a la realització del contracte de lloguer. Això serà especialment aplicable quan les autoritats requereixin a l’Arrendador perquè identifiqui el conductor que hagués comès una infracció. En el cas que no es pogués realitzar la identificació del conductor, l’Arrendatari serà responsable del pagament de qualsevol multa o sanció comesa durant el període del lloguer i del càrrec administratiu generat per la gestió de multa per part de l’Arrendador aquest import es pot consultar en el document Càrrecs Addicionals.

Es consideren permisos de conducció vàlids a Espanya els següents:

a) Els expedits de conformitat amb la legislació espanyola en vigor;

b) Els expedits pels estats membres de la Unió Europea d’acord amb la normativa comunitària;

c) Els expedits per altres països que fossin reconeguts com a vàlids a l’efecte de permetre la conducció a Espanya segons la normativa de la Direcció General de Trànsit espanyola.

d) Permís internacional vàlid juntament amb el permís nacional vàlid de cada país que correspongués per al qual s’exigís a l’efecte de permetre la conducció a Espanya segons la normativa de la Direcció General de Trànsit espanyola. L’Arrendatari respondrà personalment i solidàriament per les persones que condueixin el vehicle durant l’arrendament El permís de conducció Internacional únicament serà vàlid juntament amb el permís de conducció nacional.

9. Sense perjudici de la responsabilitat de l’Arrendatari davant de tercers, de concórrer alguna de les circumstàncies previstes en els punts B.4, B.5, B.6, B.7 i B.8 podrà l’Arrendador donar per resolt amb efectes immediats el contracte, així com, reclamar la indemnització dels danys i perjudicis, inclusivament el lucre cessant, que l’incompliment de què es tracti li hagi ocasionat.

 

B. ESTAT DEL VEHICLE

 

1. L’Arrendatari rep el vehicle descrit en el contracte en correcte estat de funcionament, manteniment i xapa, sense deficiències, excepció feta de les observacions que, si s’escau s’efectuïn en rebre el vehicle en el mateix contracte de lloguer. En el cas de trobar-se al vehicle arrendat alguna deficiència no recollida en el mateix contracte de lloguer, és obligació de l’Arrendatari comunicar-ho a l’oficina de l’Arrendador en la qual s’ha realitzat el contracte de lloguer abans de moure el vehicle de la plaça d’aparcament en la qual es troba el vehicle subjecte del contracte aparcat.

2. L’Arrendatari rep el vehicle descrit en el contracte amb la documentació completa, així com amb la clau del vehicle, eines i accessoris, especialment armilles reflectants i triangles de senyalització, la qual cosa haurà de comprovar l’arrendatari a l’inici de l’arrendament, notificant qualsevol deficiència en l’oficina a la qual va llogar el vehicle. L’Arrendatari es compromet a utilitzar els accessoris amb diligència i a tornar-los en el mateix estat en què se li van lliurar. En el cas de no devolució dels accessoris a la finalització del contracte de lloguer, l’Arrendatari s’obliga a abonar a l’Arrendador els accessoris no lliurats, l’import dels mateixos segons el document de Relació de Càrrecs Addicionals. És responsabilitat de l’Arrendatari tancar degudament el vehicle.

3. En el cas que durant el lloguer s’il·luminés en el quadre d’instruments qualsevol dels testimonis que detectessin una anomalia de funcionament del vehicle que afectés la seguretat o quan percebés signes externs que indiquin avaria o mal funcionament d’aquest, l’Arrendatari haurà aturat el vehicle al més aviat possible i contactar amb l’Arrendador. Utilitzar el vehicle en cas de risc està prohibit. Igualment, manipular el comptaquilòmetres del vehicle està totalment prohibit, i l’Arrendatari haurà de comunicar immediatament a l’Arrendador qualsevol avaria en el mateix. Només s’acceptaran càrrecs per compte d’altri a aquesta companyia d’assistència en els casos d’urgència, provinents de tallers oficials de la marca del vehicle i prèvia autorització expressa per part de l’Arrendador. En funció de les cobertures contractades per l’Arrendatari en la clàusula G, l’assistència en carretera pot ser facturada, tal com s’especifica en el document Relació de Càrrecs Addicionals. Sempre i en tot cas, l’Arrendatari haurà de respondre si ha fet un ús prohibit del vehicle, segons consta en B.4, així com en cas de negligència.

4. L’Arrendatari haurà de revisar regularment els nivells de líquids i oli, així com en general, permetre la realització de les inspeccions de seguretat o revisions que siguin procedents i conformes a les especificacions d’ús del tipus de vehicle. Aquestes revisions han de realitzar-se pels tallers autoritzats per l’Arrendador, en cas contrari l’arrendatari respondrà de qualsevol perjudici que es derivi de la incorrecta reposició dels nivells de líquid del motor del vehicle arrendat.

5. En els arrendaments de vehicles l’Arrendatari haurà de cuidar que el dipòsit estigui sempre prou ple, responent dels perjudicis que s’ocasionen per l’incompliment d’aquesta obligació.

6. L’Arrendatari rep el vehicle amb el dipòsit ple i s’obliga a retornar-lo en el mateix estat. En cas contrari, se li facturarà el cost del combustible més un suplement de tramitació pel servei de proveïment segons el document de Relació de Càrrecs Addicionals, i els mateixos ser carregats a la targeta de crèdit / dèbit amb la qual s’ha efectuat el pagament. L’Arrendatari haurà d’omplir el dipòsit del vehicle amb el tipus de combustible adequat per a aquest, en cas contrari l’arrendatari serà responsable de les despeses ocasionades pel trasllat i / o la reparació dels danys produïts en el vehicle. Així mateix, en aquest cas, l’Arrendatari haurà d’abonar a l’Arrendador el càrrec respectiu en concepte de pèrdua de benefici per la immobilització de vehicle.

7. L’Arrendatari rep el vehicle amb tots els seus pneumàtics inclòs el de recanvi (o, si no, un kit de reparació) en bon estat i sense punxades, excepte en el cas de vehicles equipats amb el sistema de pneumàtics run flat. En cas de deteriorament i / o pèrdua de qualsevol dels pneumàtics (per causa que no sigui desgast normal, deficient muntatge o defecte de fabricació) l’Arrendatari es compromet a informar l’Arrendador. Les reparacions i / o substitucions de pneumàtics hauran de realitzar-se pels tallers autoritzats per l’Arrendador, en cas contrari l’arrendatari respondrà de qualsevol perjudici que es derivi de la incorrecta reposició d’aquests.

8. Queda prohibit a l’arrendatari variar qualsevol característica tècnica del vehicle, així com realitzar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i / o interior (excepte expressa autorització escrita per part de l’Arrendador). En cas d’infracció d’aquesta condició, l’Arrendatari haurà de córrer amb les despeses, degudament justificades, de recondicionament del vehicle al seu estat original i abonar una quantitat en concepte d’indemnització per immobilització de vehicle.

 

C. RESERVES

 

1. Les reserves es refereixen a categories de vehicles. La reserva en una categoria no confereix el dret a l’assignació d’un model concret dins d’aquesta.

2. EL’Arrendador mantindrà la reserva fins seixanta minuts després de l’hora convinguda, no estant obligat a prestar el servei en les condicions pactades transcorregut aquest termini. Les cancel·lacions s’hauran d’efectuar amb una antelació mínima de 48 hores respecte de l’inici del lloguer.

3. 3. Amb relació a les reserves de tarifa prepagament serà aplicable el següent: Prèviament a l’inici del lloguer i amb 48 hores d’antelació es podran realitzar modificacions per les quals es gravarà a l’Arrendatari amb una quantitat corresponent a la taxa de modificació fixada en el document de Relació de Càrrecs Addicionals. El preu a aplicar després de la modificació de la reserva serà el de la tarifa vigent en el moment de la realització del canvi. L’Arrendador no reintegrarà una bestreta del preu de lloguer ja pagat o una diferència eventual en el cas de sorgir una diferència de preu amb la modificació realitzada. De la mateixa manera, es pot cancel·lar la reserva prèviament a l’inici del lloguer. En cas de cancel·lació l’Arrendador de reintegrar la bestreta del preu de lloguer ja pagat, retenint una penalització per cancel·lació segons el document de Relació de Càrrecs Addicionals. Les cancel·lacions s’hauran d’informar a l’Arrendador mitjançant el correu electrònic a: montecar@montecar.es en cas de no recollir el vehicle a l’hora convinguda, l’Arrendador retindrà el total del preu de lloguer ja pagat. En reserves de tarifa prepagament l’arrendatari haurà de presentar el mitjà de pagament utilitzat per a la realització de la reserva. En cas que l’Arrendatari no presentés tal document, l’Arrendador resoldrà el contracte de lloguer; sense que sigui procedent
devolució a l’Arrendatari del preu total pagat.

 

D. CÀRRECS PER LLOGUER / VENCIMENTS / DIPÒSIT GARANTIA / FORMA DE PAGAMENT

 

1. L’Arrendatari es compromet a pagar a l’Arrendador:

1.1. 1.1. Els càrrecs per lloguer ressenyats en el contracte de lloguer corresponents a durada (càrrec mínim de lloguer de 24 hores), cobertures, limitacions de responsabilitat, equipament addicional i serveis complementaris, segons les condicions estipulades, així com els impostos i taxes aplicables. Aquests es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment de realitzar la reserva. En cas de no haver-se reservat amb anterioritat i / o llevat que s’hagi convingut una bonificació o preu especial, s’aplicaran els càrrecs per lloguer relacionats en les tarifes vigents en el moment de realitzar el contracte de lloguer.

1.2. 1.2. Els càrrecs derivats de la no devolució del vehicle en el mateix estat correcte de funcionament, manteniment i xapa com el va rebre en el moment del lloguer.

1.3. 1.3. El quilometratge excedent del contractat en el contracte de lloguer realitzat pel vehicle arrendat. El càrrec d’aquest es facturarà d’acord amb el preu d’ell mateix reflectit en la tarifa reservada.

1.4. 1.4. Les despeses de l’obtenció d’un duplicat i / o enviament de la clau del vehicle arrendat, en els casos de pèrdua i / o dany en aquesta, així com el trasllat del vehicle immobilitzat a conseqüència de l’anterior a l’oficina més propera de lloguer de l’Arrendador. Així mateix, l’Arrendador podrà carregar a l’Arrendatari costos en concepte d’indemnització per immobilització de vehicle. Aquests es facturaran sobre la base del preu de la mateixa reflectit en el document de Relació de Càrrecs Addicionals.

1.5. 1.5. Les despeses per la reposició en cas de desaparició d’accessoris del vehicle com ara la parella de triangles d’emergència i l’armilla reflectant de seguretat. Aquests es facturaran sobre la base del preu d’aquests reflectits en el document de Relació de Càrrecs Addicionals.

1.6. 1.6. Les despeses per la reposició en cas de desaparició o trencament d’accessoris de l’GPS, suport, cable, enganxalls, etc. o per trencament o desaparició del dispositiu.

1.7. 1.7. Les despeses per la reposició de la documentació del vehicle en el cas de desaparició d’aquesta. Aquestes despeses es facturaran sobre la base del preu reflectit en el document de Relació de Càrrecs Addicionals.

1.8. 1.8. L’import per la neteja especial del vehicle després de la devolució de la mateixa en el cas que aquest es lliurés en un estat de brutícia tal que requereixi la intervenció d’una empresa especialitzada. A títol enunciatiu i no limitatiu es consideren estats de brutícia que requereixen la intervenció d’una empresa especialitzada: vòmits, taques de tinta, cremades de cigarret, fang, sorra, brutícia provocada per animals … Aquest càrrec es facturarà d’acord amb el preu facturat a l’Arrendador per l’empresa seleccionada de neteja especial de vehicles. Aquest càrrec serà de 100 €, en cas de necessitar tractament de la tapisseria, el càrrec serà de 200 €, facturat basant-se el preu facturat a l’Arrendador per l’empresa de neteja especial contractada.

1.9. Els vehicles de MONTECAR són espais lliures de fum, en cas de fumar a l’interior de vehicle pot generar càrrecs addicionals per reparació de danys i neteges especials aplicant una taxa de 100 € per la desodorització de l’interior de vehicle.

1.10. 1.10. L’import pel càrrec de Taxa Administrativa per Gestió de Multes és de 40 euros, l’Arrendador, podrà, no obstant això, reclamar un cost més gran per tal gestió si acredita complidament dit major cost i la seva atribució. Aquest càrrec es meritarà per cada butlletí o expedient sancionador instruït per l’autoritat competent en relació amb el vehicle arrendat i per fets esdevinguts durant la vigència de l’arrendament. Si en un mateix contracte hi ha dos conductors, sempre s’ha d’imputar la infracció al primer conductor. Si per contra qui va cometre la infracció és el segon conductor, podrà dirigir-se a l’administració sancionadora corresponent a identificar l’infractor i pagament d’aquesta.

1.11. 1.11. L’import en concepte de penalització per no devolució en la data assenyalada en el contracte de lloguer o per la superació del quilometratge màxim assenyalat en el contracte de lloguer. Aquest import es facturarà d’acord amb el preu d’ell mateix reflectit en el document de Relació de Càrrecs Addicionals.

1.12. 1.12. L’import per la reposició i col·locació de la retolació de la publicitat de l’Arrendador en els vehicles en què aquesta hagi estat deteriorada o eliminada durant el període de lloguer. Aquest càrrec es facturarà d’acord amb el preu d’ell mateix reflectit en el document de Relació de Càrrecs Addicionals.

1.13. Excepte escrit un acord en contra, el càrrec, de conformitat als preus fixats en el document de Relació de càrrecs addicionals, pels costos de devolució a origen dels vehicles que es retornin en una estació diferent de la de retirada.

1.14. 1.14. L’Arrendatari atorga el seu consentiment perquè l’Arrendador enviï les factures al destinatari prèviament especificat, en format electrònic d’acord amb la legislació vigent, a l’adreça de correu electrònica registrada. L’Arrendatari es responsabilitza d’assegurar que les factures electròniques puguin arribar-li correctament o, en cas que així es convingui, de recollir-les en format electrònic. L’Arrendatari té la facultat d’oposar-se a l’enviament de factures en format electrònic en qualsevol moment, mitjançant notificació expressa d’aquesta oposició.

2. Venciments de pagament:

2.1. 2.1. El preu del lloguer ressenyat en el contracte de lloguer, així com qualsevol cobertura, limitació de responsabilitat, equipament addicional, serveis complementaris, impostos i taxes aplicables vencen i són pagats a l’inici del lloguer.

2.2. 2.2. En arrendaments per períodes mensuals, els venciments es produiran en períodes de 30 dies, sempre a l’inici de cada període.

2.3. 2.3. Amb relació a les reserves de tarifa prepagament, el preu del lloguer així com els altres imports convinguts s’han de pagar en realitzar la reserva i es carregaran a la targeta de crèdit que l’Arrendatari en el moment que realitza la reserva a la pàgina web www.montecar.es.

3. Dipòsit a l’inici del lloguer

3.1. 3.1. L’Arrendatari s’obliga a lliurar a l’Arrendador, abans de l’inici de l’arrendament, en concepte de dipòsit, una quantitat estipulada en funció de la categoria del vehicle, amb un dipòsit mínim de 100,00 €, i afegint, si escau, la quantitat dels serveis i equipament addicionals contractats, taxes i impostos, quedant aquest dipòsit prestat en poder de l’Arrendador en garantia de les obligacions o responsabilitats de pagament que pogués assumir l’Arrendatari enfront de l’Arrendador. Aquest queda autoritzat per aplicar l’import del dipòsit al pagament d’aquestes obligacions i responsabilitats, sense perjudici de reclamar aquelles que excedeixin de l’import del dipòsit.

3.2. 3.2. El pagament d’aquest dipòsit s’ha de fer en targeta de crèdit / dèbit que sigui acceptada per l’Arrendador. La caducitat de la targeta de crèdit / dèbit que s’utilitzi per al dipòsit ha de ser superior 6 mesos de la data de finalització del contracte d’Arrendament. L’obligació del dipòsit és d’aplicació igualment als lloguers realitzats amb tarifes prepagament i l’Arrendatari s’obliga a presentar la targeta de crèdit / dèbit amb la qual va realitzar la reserva per lliurar el dipòsit a l’Arrendador.

3.3. 3.3. L’Arrendador sol·licitarà abans de l’inici del lloguer una autorització a l’entitat emissora de la targeta de crèdit per la quantitat que correspongui en concepte de dipòsit com a garantia d’obligacions o responsabilitats de pagament a assumir per l’Arrendatari durant el període de durada previst de l’arrendament. Aquesta quantitat estarà disponible, a sol·licitud de l’Arrendador en el moment de la formalització del contracte de lloguer. Si no és possible realitzar aquest dipòsit, l’Arrendador podrà denegar el lloguer a l’arrendatari.

3.4. 3.4. Després de la devolució del vehicle i havent realitzat les comprovacions del vehicle necessàries, la quantitat facturada a l’Arrendatari pel lloguer del vehicle i restants conceptes segons el que indica la condició E.1., serà carregada a la targeta de crèdit facilitada per l’Arrendatari. Des d’aquest moment quedarà sense cap efecte l’autorització sol·licitada a l’inici de lloguer a l’entitat emissora de la targeta en concepte de dipòsit.

 

E. DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE

 

1. La durada de l’arrendament serà la pactada inicialment en el contracte de lloguer i es facturarà d’acord amb períodes de 24 hores, comptats des de l’hora en què aquest s’hagués formalitzat. L’Arrendatari es compromet a tornar el vehicle a l’Arrendador juntament amb les claus, documentació, accessoris i equipament addicional, abans del venciment del termini contractat i en el lloc convingut pactat en el contracte de lloguer. En cas de no tornar-lo així, l’Arrendatari s’obliga a pagar a l’Arrendador càrrecs addicionals segons el que recull la condició E.1. Es considerarà el servei acabat quan el vehicle i les claus de la mateixa hagin estat rebuts pel personal de l’Arrendador.

2. Els preus de lloguer es calculen segons les hores de recollida i devolució especificades en el contracte. MONTECAR sempre ofereix un període de cortesia de 59 minuts. En cas d’una devolució tardana del vehicle es facturarà el període no pactat en el contracte de lloguer d’acord amb les tarifes vigents. Les tarifes especials només regiran per als períodes especificats en l’oferta. En cas que se sobrepassés el mateix seran d’aplicació les tarifes vigents a tota la durada del contracte de lloguer.

3. En cas de devolució anticipada del vehicle, no s’efectuen devolucions de l’import establert i abonat a la recollida del vehicle.

4. És responsabilitat de l’Arrendatari el fet de garantir el lliurament efectiu del vehicle en el lloc convingut en el contracte de lloguer. Excepte acord escrit en contra, haurà l’Arrendatari de tornar el vehicle dins de l’horari d’oficina exposat en cadascuna de les sucursals de l’Arrendador. La devolució en lloc diferent del pactat, per causa no imputable a l’arrendador, pot implicar l’Arrendatari càrrecs addicionals, calculats segons tarifes vigents, pel període en què no va poder disposar l’Arrendador del vehicle, a més dels costos que això suposés.

5. La quantitat prestada en concepte de dipòsit a l’inici del contracte de lloguer per l’Arrendatari a l’Arrendador no podrà servir per a una prolongació d’ell mateix. El contracte de lloguer podria ser prorrogat per un temps superior al pactat amb prèvia autorització expressa de l’Arrendador, sempre que l’Arrendatari ho sol·liciti amb tres dies d’antelació. La prolongació podrà realitzar telefònicament fins a un dia una única vegada. L’Arrendatari es compromet a autoritzar immediatament l’import del dipòsit addicional per a aquesta prolongació, sent el preu aplicable al període de prolongació del lloguer assenyalat en la tarifa vigent. És responsabilitat de l’arrendatari a les oficines de l’Arrendador obtenir el nou contracte de lloguer amb la prolongació corresponent. L’Arrendador podrà denegar la prolongació del contracte de lloguer. El contracte originari regirà així mateix per als supòsits de substitució de vehicle i arrendament per períodes superiors a 28 dies.

6. En el suposat cas de no devolució del vehicle per part de l’arrendatari en la data prevista i després de tres dies sense tenir notícies de la demora en la devolució, l’Arrendador s’entendrà apropiació indeguda del vehicle procedint a realitzar denúncia davant les autoritats competents.

 

F. COBERTURES / LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

 

1. Les tarifes de lloguer inclouen les cobertures de l’assegurança obligatòria de l’automòbil i de la Complementària de Responsabilitat Civil pels danys i perjudicis davant de tercers derivats de l’ús i circulació del vehicle.

2. Aquestes cobertures queden garantides i són assumides per l’assegurador amb el qual l’Arrendador o el propietari del vehicle, tingui concertada la corresponent pòlissa d’assegurança; i queden subjectes a les clàusules generals i particulars d’aquesta i amb la llei.

3. Mitjançant la signatura del contracte de lloguer l’Arrendatari s’adhereix com assegurat a l’esmentada pòlissa, la còpia es pot consultar a totes les oficines de MONTECAR.

4. Aquesta pòlissa no cobreix els danys, perdudes, ni qualsevol altre perjudici sofert en els equipatges, mercaderies o objectes personals transportats en el Vehicle, ni la pèrdua total o parcial, ni danys soferts en el Vehicle per robatori i / o vandalisme i / o accident de circulació.

5. Es beneficiarà del servei “Assistència en carretera” sempre que es contracti la cobertura TOTAL RELAX o contractant el servei “Assistència en carretera” que té un cost addicional de 6 € / dia.

6. Totes aquestes cobertures opcionals i limitacions de responsabilitat són d’aplicació prèvia contractació dels mateixos per l’arrendatari, aplicables exclusivament a l’arrendatari i als conductors autoritzats pel mateix i previ pagament de la suma convinguda en el moment del lloguer del vehicle. La contractació dels mateixos es veurà reflectida en el contracte de lloguer. El cost d’aquestes limitacions de responsabilitat, que són opcionals, així com l’import de les franquícies, es podrà consultar a la tarifa vigent. La limitació de la responsabilitat contractual només tindrà vigència mentre estigui el contracte d’arrendament vigent.

7. La limitació de la responsabilitat contractual només tindrà vigència mentre estigui el contracte d’arrendament vigent.

8. Si s’ha contractat una cobertura addicional a través d’un tercer aliè a MONTECAR, la seva responsabilitat es limitarà a les condicions de cobertura directa amb MONTECAR, per la qual cosa es bloquejarà a la targeta de crèdit la franquícia corresponent al tipus de cobertura. En cas de dany al vehicle, haurà d’aportar l’import a MONTECAR pot reclamar posteriorment aquesta quantitat al tercer amb el qual ha contractat la cobertura de danys.

9. En cas de nous danys a la devolució del vehicle el client haurà d’abonar l’import de determinades reparacions, pèrdua d’equipaments o substitució de certes peces amb preus estipulats per la companyia. Aquesta llista de preus queda a disposició de client en oficina i / o en web. En cas de substitució de peces del vehicle (peces de xapa i / o motllures, fars, vidres, pneumàtics, panys, capotes o qualsevol peça no esmentada en el llistat) o negligències (baixos, sostre, embragatge, línia d’escapament, carter d’oli o danys ocasionats per mal ús) que comporten material i mà d’obra especial, els preus seran informats amb pressupostos de taller un cop peritat.

 

G. COBERTURES OPCIONALS

 

1. CDW (Collision Damage Protection).
Exempció (excepte import de la franquícia) de responsabilitat per danys ocasionats al vehicle en cas de col·lisió amb un objecte fix o mòbil.

a) El CDW és un servei opcional prestat directament per l’Arrendador que eximeix l’Arrendatari (excepte l’import de la franquícia), mitjançant la seva contractació, de la responsabilitat econòmica únicament pels danys causats al vehicle amb motiu d’una col·lisió amb altres vehicles o objectes fixos o mòbils, excloent els causats per actes de vandalisme llevat que aquests últims es produeixin durant la utilització del vehicle.

b) En cap cas quedaran coberts per l’CDW danys causats en xapa i pintura, vidres, òptiques, miralls retrovisors, llandes i pneumàtics del vehicle arrendat. En el cas de vidres, òptiques i miralls, no queden coberts els danys que es produeixin a conseqüència de cops o de danys ocasionats per pedres.

c) La no-contractació de l’CDW implica la responsabilitat econòmica de l’Arrendatari pels danys causats en el vehicle i la indemnització per immobilització d’ell mateix, d’acord amb l’estipulat en les presents Condicions Generals.

d) El CDW només és aplicable si l’Arrendatari emplena degudament l’Informe d’Accident, on han de figurar clarament els danys dels vehicles i conductors implicats en l’accident i les condiciones i circumstàncies en les quals es produeix aquest.

2. Cobertura de rodes i vidres:

a) Mitjançant la seva contractació, la cobertura de rodes i vidres ofereix a l’arrendatari la cobertura de danys en els dos conceptes sempre que es contracti la cobertura TOTAL RELAX o contractant la cobertura “Rodes i vidres” per un import de 4 € / dia.

3. TOTAL RELAX:

a) La cobertura de reducció de limitació de franquícia permet l’exempció total de la mateixa i / o parcial de la mateixa a càrrec de l’arrendatari no coberta pel CDW. La reducció de la franquícia s’aplica únicament per a determinats tipus de vehicles i la reducció de la mateixa varia en funció del tipus de vehicle arrendat.

b) Mitjançant la seva contractació, la cobertura de rodes i vidres ofereix a l’arrendatari la cobertura de danys en els dos conceptes.

 

H. ACCIDENTS / ROBATORI / OBLIGACIÓ DE DENÚNCIA

 

1. En cas d’accident, robatori, incendi, danys produïts per la natura, i en general en qualsevol supòsit de danys, l’Arrendatari haurà de fer tot el que sigui procedent per protegir els interessos de l’Arrendador. Així mateix, haurà de completar un part descriptiu d’accident, sigui responsable o no, i amb la implicació o sense d’una tercera persona. Davant la comissió d’un delicte, si hi ha ferits i / o si hagués d’investigar la culpabilitat dels implicats, és obligació de l’arrendatari donar part immediatament a la policia.

2. 2. En cas d’accident amb contrari, l’Arrendatari haurà d’emplenar el comunicat de declaració amistosa normalitzat que trobarà entre la documentació del vehicle i posar en coneixement de l’Arrendador de l’accident en un termini no superior a les 24 hores, mitjançant còpia de l’informe, l’original lliurarà en el termini màxim de dos dies. Si contrari es negués a subscriure un part de declaració amistosa, l’Arrendatari haurà de sol·licitar la presència policial i lliurar, igualment, a l’Arrendador còpia del corresponent atestat.

3. Els parts descriptius d’accident i / o els parts de declaració amistosa s’ompliran de forma completa i amb el màxim possible de detalls, tant respecte dels danys com de les circumstàncies en què els mateixos es van produir. L’Arrendatari s’obliga a signar i a recollir la signatura del contrari, si n’hi ha, en ambdós documents. Si el contrari es negués a signar, l’Arrendatari ha de sol·licitar la presència in situ policial per l’aclariment dels fets, ja que en cas contrari es considerarà a l’Arrendatari com a responsable de l’accident, excepte prova que demostri el contrari i que sigui aportada per aquest.

4. El sinistre o el robatori del vehicle no implica automàticament una obligació de l’Arrendador de posar a disposició de l’Arrendatari un vehicle de substitució.

 

I. MANTENIMENT I REPARACIONS

 

1. El desgast mecànic per ús normal del vehicle és assumit per l’Arrendador. Si el Vehicle quedés immobilitzat per avaria mecànica, l’Arrendatari haurà de contactar amb l’Arrendador o amb la companyia d’assistència en carretera concertada si està contractada, vegeu pòlissa d’assegurança del vehicle, per l’Arrendador, i només amb aquesta. Només s’acceptaran càrrecs per compte d’altri a aquesta companyia d’assistència en els casos d’urgència i quan l’Arrendador els hagués autoritzat expressament.

2. L’Arrendatari ha de comprovar periòdicament i reposar els nivells de líquids de motor si cal únicament i exclusivament amb prèvia autorització de l’Arrendador. En aquest cas l’import pagat per això serà deduït del preu final del lloguer sempre que l’Arrendatari presenti la corresponent factura.

3. L’Arrendatari no està autoritzat a ordenar la reparació del vehicle, excepte autorització expressa per part de l’Arrendador. En aquest cas l’Arrendatari ha de presentar factura detallada de la reparació efectuada i sempre s’ha de fer en tallers oficials de la mateixa marca del vehicle.

 

J.COMBUSTIBLES

 

1. El combustible consumit pel vehicle durant el període de lloguer del mateix és per compte de l’Arrendatari.

2. L’Arrendatari haurà d’omplir el dipòsit del vehicle amb el tipus de combustible adequat per a aquest. En cas d’omplir-lo amb el combustible no adequat al vehicle, inclòs l’ompliment amb combustible contaminat amb aigua o altres components estranys, l’Arrendatari serà responsable de les despeses ocasionades pel trasllat i / o la reparació dels danys produïts en el vehicle. Així mateix, en aquests supòsits l’Arrendatari haurà d’abonar a l’Arrendador el càrrec respectiu en concepte de pèrdua de benefici per la immobilització del vehicle segons el descrit en les presents Condicions Generals.

3. L’Arrendatari tornarà el Vehicle amb el dipòsit de combustible ple. En cas contrari se li facturarà el que falti pel preu establert en la Tarifa General Vigent, més el càrrec addicional pel servei de proveïment, de 20 € IVA inclòs.

 

K. RESPONSABILITATS

 

1. 1. La responsabilitat de l’Arrendador s’estén als danys i perjudicis ocasionats pels seus empleats i altres persones per les quals hagi de respondre segons la llei, en els supòsits de dol o negligència greu, llevat que l’Arrendador acredités haver emprat la diligència del bon pare de família per evitar els perjudicis. Els danys i perjudicis indemnitzables per incompliment contractual s’estendran únicament al dany emergent previsible i raonable i en cap cas a meres expectatives.

2. Respondran sense limitació l’Arrendatari i els seus col·laboradors per la vulneració de qualsevol disposició normativa que cometin durant la vigència del contracte, especialment per infraccions de trànsit. L’Arrendatari mantindrà indemne a l’Arrendador respecte de qualssevol sancions, multes, taxes, recàrrecs, i en general costos de tota mena que se li imposin per les administracions. Seran per compte i càrrec de l’arrendatari totes aquelles despeses efectivament satisfetes per les tasques administratives que hagi d’assumir l’Arrendador amb motiu dels requeriments que les administracions li dirigeixin a fi d’aclarir l’autoria o altres circumstàncies d’una infracció o delicte.

 

L. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

 

1. Les parts tindran dret a resoldre el contracte de concórrer una causa legal per a això. L’Arrendador tindrà dret a resoldre el contracte amb efectes immediats, en el cas que l’Arrendatari es demori en més de set dies en el pagament de qualssevol imports vençuts o de concórrer una altra causa justa. En aquest sentit, tenen la consideració de causa justa:
– La devolució de rebuts, xecs o càrrecs en targeta de crèdit, llevat que l’Arrendatari procedeixi al pagament en el termini de set dies, o l’incompliment de les condicions de pagament prèviament acordades per l’Arrendador.
– En cas que l’Arrendatari utilitzi el vehicle d’una manera no adequada a la seva destinació o causi danys a la mateixa de forma dolosa o greument negligent, inclusivament la manca de manteniment o revisions quan vingués obligat.
– Vulneració de disposicions aplicables en matèria de transports comercials;
– Incomplir qualsevol de les prohibicions incloses en els punts B.4, B.5, B.6, B.7 i B.8 d’aquestes condicions;
– I en general, quan no resulti exigible, ateses les circumstàncies, la continuació de la relació d’arrendament, per exemple, en cas d’una elevada sinistralitat.

2. En cas de resolució del contracte, vindrà l’Arrendatari obligat a la immediata devolució del vehicle, les claus, la documentació i els accessoris. En tot cas, l’Arrendador tindrà dret en resoldre el contracte i a retirar el vehicle d’allà on es trobés.

3. En cas de resolució contractual podrà l’Arrendador reclamar els danys i perjudicis que aquesta li hagi ocasionat, el que inclou no només el dany emergent (inclusivament grues, peritatges, costos legals, etc.) sinó també el lucre cessant per la falta de disponibilitat de vehicle.

 

M. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

1. 1. A l’efecte del qual disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, MONTECAR, l’informa que les seves dades personals, tant els proporcionats per a la formalització del present contracte com els recaptats durant la vigència dels serveis de lloguer, seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, degudament inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de dades, creat i sota la responsabilitat d’aquesta empresa, amb domicili a Via Augusta 29, 08006 Barcelona, Espanya, amb la finalitat de poder gestionar els serveis de lloguer de vehicles contractats, així com, per a fins comercials com ara mantenir puntualment informat de totes aquelles ofertes, productes i promocions, pròpies o de tercers, que puguin ser del seu interès, bé per correu electrònic o bé per qualsevol altra manera equivalent.

2. 2. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, i de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè atorga el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment des de la pàgina web de MONTECAR, www.montecar.es o mitjançant petició dirigida a la següent adreça de correu electrònic: montecar@montecar.es

3. Les seves dades podran ser comunicades a les empreses de Monte Cash amb els mateixos fins que el punt 1 d’aquest contracte. Si no desitja que les seves dades personals siguin comunicats, si us plau indiqueu-nos marcant la següent casella.

4. 4. L’Arrendador podrà comunicar les dades de l’Arrendatari a fitxers d’informació de solvència patrimonial i crèdit, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades, si l’Arrendatari incorregués en qualsevol mena d’impagament amb motius dels serveis de lloguer contractats i previ requeriment de pagament insatisfactori per part de l’Arrendador.

5. L’Arrendatari podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals, així com oposar-se a la seva comercialització, la seva utilització o la seva cessió mitjançant un comunicat a la direcció Via Augusta 29, 08006 Barcelona, o mitjançant correu montecar@montecar.es és amb detall de les seves dades. Si no desitja rebre informació comercial, marqui aquesta casella.

 

N. DISPOSICIONS GENERALS

 

1. L’Arrendatari té dret a rebre un exemplar en castellà de les presents condicions generals i així s’ha fet constar en les versions d’aquestes redactades en altres idiomes. En cas de discrepàncies la versió diriment serà redactada en castellà.

2. “La compensació de crèdits operarà de conformitat amb la legislació vigent. En aquest sentit, el dipòsit de garantia només pot ser compensat després d’haver comprovat que l’Arrendador ha complert amb totes les seves obligacions d’acord amb les Condicions Generals”

3. En cas d’existir més d’un Arrendatari, respondran tots solidàriament davant l’Arrendador.

4. Tots els drets i les obligacions que es derivin de les presents condicions i del contracte seran extensius als conductors autoritzats.

 

O. MODIFICACIONS

 

1. No hi ha pactes entre Arrendatari i Arrendador no reflectits per escrit en el contracte de lloguer o en aquestes condicions generals. Qualsevol modificació dels mateixos s’ha de fer per escrit i signat per ambdues parts.

 

P. LEGISLACIÓ I FUR

 

1. El present contracte es regirà i serà interpretat d’acord amb les lleis de país en què s’hagi signat.

 

2. Les qüestions que se suscitin amb motiu d’aquest contracte entre l’Arrendador i l’Arrendatari són de la competència dels tribunals i jutjats espanyols a Barcelona, als quals ambdues parts se sotmeten. El client declara haver llegit i entès totes les condicions generals del lloguer, tant les que figuren a l’anvers com el revers d’aquest contracte i assegurant la signatura en el lloc i data indicats, rebent una còpia d’aquest exemplar. L’Arrendatari reconeix que les dades de dalt esmentats són correctes, els accepta i haurà de portar una còpia a l’interior de vehicle. La persona que subscriu aquest contracte i que retira el vehicle garanteix solidàriament amb l’Arrendatari, totes les obligacions contretes per aquest últim, resultants de les clàusules d’aquest contracte tant en el seu anvers com en el seu revers, amb renúncia als beneficis de divisió, exclusió i ordre, d’acord amb el que disposa l’article 439 i següents del codi de comerç i 1441, 1822, 1831 i altres concordants del codi civil espanyol.

¿PREFEREIXES QUE TE TRUQUEM?

¿Necessites més ajuda?

Consulta les nostres preguntes freqüents